Tutkimus toteutettiin sosiaalisen median aikakauden työkalulla, Polldaddy.com -verkkokyselypalvelun avulla. Kyselytutkimuksessa kysymystyyppejä pyrittiin käyttämään varsin monipuolisesti, joten monivalintaa, likert-asteikkoa ja vapaata sanaa käytettiin vaihtelevasti. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat suomenkieliset 13 – 29 -vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Tutkimusaineisto kerättiin verkkoon toteutetun verkkokyselylomakkeen avulla vuoden 2013 maalis-toukokuun aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 3214 vastaajaa (n = 3214) eri puolilta Suomea. Vastaajien keski-ikä oli 18,3 vuotta. Vastaajista jopa 71 % oli naisia, joten useassa kohdassa olemme myös erotelleet miehet ja naiset erikseen omiksi ryhmiksi. Alla tarkemmat ikä- ja sukupuolijakautumat vastaajista:

ikajakauma

sukupuolijakauma

Jätimme tietoisesti määrittelemättä, mitä kyselyssä tarkoitetaan sosiaalisella medialla. Halusimme tietää, miten nuoret nykyään näkevät ja käsittävät sosiaalisen median. Enemmistön mielestä sosiaalisen median tunnistaa mahdollisuudesta viestiä ja keskustella muiden käyttäjien kanssa. Rekisteröityminen tai omien henkilökohtaisten tunnuksien käyttö olivat annetuista vastausvaihtoehdoista yllättävän vähän valittuja. Nuoret ovat oppineet käyttämään palveluita myös ilman rekisteröitymistä. Anonyymisti käytettäessä moni palvelu mahdollistaa ainakin teksti-, kuva- tai videomateriaalin katsomisen ja jakamisen. Rekisteröityminen ja kirjautuminen mahdollistaa yleensä keskustelun, kommenttien jättämisen ja palvelukohtaisia erityisominaisuuksia, kuten Facebookin tykkääminen. Nuorilla oli myös mahdollisuus tuoda esille omia sosiaalisen median piirteitä, mutta mahdollisuutta oli hyödyntänyt vain alle yksi prosentti vastaajista.

4_mika_nuorten_mielestä_tekee_verkkopalvelusta_some_palvelun

Valitsimme tutkimuksen tuloksien analysointiin koko tulosmassan lisäksi kolme eriävää ihmisryhmää, joiden kautta saamme parempaa kuvaa eri ikäryhmien ja sukupuolten välille. Ihmiset ovat yksilöitä, mutta vastaustuloksissa samaa ikäryhmää ja sukupuolta olevat käyttäytyvät yleisesti samantyylisesti.

kaikki_yhdessa

Ryhmät ovat:

– 1. Ryhmä: 16-18 -vuotiaat miehet (n=321), myöhemmin myös ryhmä 1.

nuorempi_jonne

– 2. Ryhmä: 16-18 -vuotiaat naiset (n=997), myöhemmin myös ryhmä 2.

nuorempi_gimma

– 3. Ryhmä: 23-29 -vuotiaat miehet ja naiset (n=466), myöhemmin myös ryhmä 3.

vanhemmat_yhdessa