Sosiaalinen media terminä tai käsitteenä on nykyisin hyvin paljon käytetty. Tässä tutkimuksessa sosiaalisen median palvelulla tarkoitettiin lähinnä yhteisöllisiä (verkko)palveluita, joissa on mahdollisuus lähettää ainakin tekstipohjaista sisältöä, kommentoida muiden sisältöjä ja jakaa sisältöjä eteenpäin. Alla kaksi toinen toistaan täydentävää määritelmää sosiaalisesta mediasta:

Sosiaalisella medialla (englanniksi social media, usein myös lyhennettynä some) tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto.

Sosiaaliselle medialle ei ole vakiintunutta määritelmää, vaikka itse käyttö on yleistynyt nopeasti muun muassa kansalaismediassa ja opetuksessa. Sosiaalisella viitataan yleensä ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja medialla informaatioon sekä kanaviin, joiden myötä sitä jaetaan ja välitetään. Sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä muun muassa siinä, että käyttäjät eivät ole vain vastaanottajia, vaan voivat myös tehdä asioita: kommentoida, tutustua toisiin, merkitä suosikkeja, tykätä, seurata, jakaa sisältöjä jne. Toiminta tuottaa lisää sosiaalisuutta, verkottumista ja yhteisöllisyyttä.

Sosiaalisen median tunnuspiirteitä ovat helppokäyttöisyys ja nopea omaksuttavuus, maksuttomuus ja mahdollisuus kollektiiviseen tuotantoon. Erilaisia palveluita, kanavia ja välineitä on laaja kirjo, kuten audiovisuaalisen aineiston välittäminen (YouTube), ryhmätyökalut, ryhmätöimistosovellukset (Google Docs) sekä kollektiiviset tuotanto- ja julkaisualustat (wikit kuten Wikipedia). [1]

Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu. [2]

Kotimaisten kielten keskus on ohjeistanut käyttämään sosiaalisen median sijasta termiä yhteisöllinen media. Yhteisöllinen media kuvaakin mielestämme paremmin mistä sosiaalisessa mediassa on perimmältään kyse, mutta tässä tutkimuksessa käytetään termiä sosiaalinen media sen tunnettuuden takia.

Sosiaalisen median sijasta on suotavaa käyttää ilmausta yhteisöllinen media, jonka merkitys on yksiselitteisempi. Sana sosiaalinen on niin monitulkintainen, että sitä käytettäessä käsitteen merkitys ei helposti avaudu. Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin pääsääntöisesti termiä sosiaalinen media, mutta yhtä hyvin voimme puhua yhteisöllisestä mediasta. [3]

[1] http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-media

[2] Kalliala, Eija & Toikkanen, Tarmo: Sosiaalinen media opetuksessa. Finn Lectura, 2009.

[3] http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3345