Kyselyn ja vastaajien esittely

Kysely toteutettiin verkkopohjaisella kyselytyökalulla, Crowdsignal -verkkokyselypalvelun avulla. Kyselyssä kysymystyyppejä pyrittiin käyttämään varsin monipuolisesti, joten monivalintaa, likert-asteikkoa ja vapaata sanaa käytettiin vaihtelevasti. Kyselyn kohderyhmänä olivat suomenkieliset 13-29 -vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Kyselyaineisto kerättiin verkkoon toteutetun verkkokyselylomakkeen avulla helmi – maaliskuun aikana 2022.

Kyselyssä EI kysytty mitään henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta. Kyselyn täyttämisen jälkeen vastaanottajilla oli mahdollisuus osallistua Bosen vastamelukuulokkeiden arvontaan. Osallistuminen tapahtui jättämällä sähköpostiosoite erilliseen, suomalaisella serverillä olevaan lomakkeeseen. Tietoja kyselystä ja arvonnasta ei voida mitenkään yhdistää. Sähköpostirekisteri on tuhottu voittajan arvonnan jälkeen.

Kyselyyn osallistui yhteensä 2653 vastaajaa (n = 2653) eri puolilta Suomea. Kyselyä jaettiin monia eri kanavia pitkin. Jakopaikoista on tarkemmin loppusanoissa. Pääasialliset kanavat olivat mm. Wilmat ja muut oppilaitoksien intrat, nuorisotyöntekijöiden kontaktit, suorasähköpostit edellisten kyselyitten markkinointiluvallisille vastaajille, Facebook ja Instagram mainonta.

Osallistuminen kyselyyn oli täysin vapaaehtoista. Vastaajajoukko edustaa satunnaisryhmää kohdeyleisöstä. Käytämme kyselyn tuloksista termiä katsaus. Katsaus antanee kohtuullisen hyvän kuvan ja tilannekatsauksen suomalaisten nuorten sosiaalisen median käytöstä.

Vastaajien keski-ikä oli 19,2 vuotta. Vastaajista 60 % oli naisia (n = 1587), joten useassa kohdassa olemme myös erotelleet miehet ja naiset erikseen omiksi ryhmiksi. Miehiä oli kyselyyn vastaajista 34 % (n = 900). Kuusi prosenttia valitsi sukupuolen kohdalla vaihtoehdon ”Ei binäärinen” (n = 166). Alla tarkemmat ikä- ja sukupuolijakautumat vastaajista.

Kyselyssä emme eritelleet, mitä kyselyssä tarkoitetaan sosiaalisella medialla. Halusimme tietää, miten nuoret nykyään näkevät ja käsittävät sosiaalisen median. Enemmistön mielestä sosiaalisen median tunnistaa mahdollisuudesta viestiä ja keskustella muiden käyttäjien kanssa. Mahdollisuus lukea muiden käyttäjien tuottamia sisältöjä on myös nuorten mielestä kuvaavaa sosiaalisen median palvelulle. Myös kommunikointimahdollisuus toisten ihmisten kanssa on selvästi sosiaalisen median tukipilareita. Somepalveluiden tunnusmerkkinä pidetään myös mahdollisuus tuottaa itse sisältöä.

Vertailuryhmät

Valitsimme kyselyn tuloksien analysointiin koko tulosmassan lisäksi kolme eriävää ihmisryhmää, joiden kautta saamme parempaa kuvaa eri ikäryhmien välille. Ihmiset ovat yksilöitä, mutta vastaustuloksissa samaa ikäryhmää olevat käyttäytyvät jokseenkin samantyylisesti. Tämän lisäksi osassa kysymyksissä on pyritty vertailemaan myös miesten (n = 900) ja naisten (n = 1587) välisiä eroja.

Ryhmät ovat:

– 1. Ryhmä: 13-17 -vuotiaat miehet ja naiset (n= 1239) (myöhemmin myös ryhmä 1)

– 2. Ryhmä: 18-22 -vuotiaat miehet ja naiset (n= 743) (myöhemmin myös ryhmä 2)

– 3. Ryhmä: 23-29 -vuotiaat miehet ja naiset (n= 671) (myöhemmin myös ryhmä 3)

« Tiivistelmä   |  » Nuoret ja ajankäyttö

Tuloksien analysointi ja tämän verkkosivuston toteutus:

Jukka Weissenfelt ja Juho Nisula

jukka@ebrand.fi

info@ebrand.fi

Ebrand Group Oy – Ohjelmistotalo, joka hallitsee myös somen